„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Jedáleň

 

Aktuálny jedálny lístok nájdete TU. 

 

Číslo účtu:  

SK57 0200 0000 0037 1653 9953

 

Variabilný symbol:  20182019 (školský rok)

 

Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka + trieda, za koho bola vykonaná úhrada (ak nie je možné uviesť identifikáciu platby, je potrebné predložiť potvrdenie o úhrade).

 

Výška stravného: viď tabuľka nižšie

 

Telefón na školskú jedáleň: 02/5443 2804

Email: zdena.kuzdova@zsmsursule.sk 

Vedúca školskej jedálne: Zdena Kuždová
Adresa: Uršulínska 5, 811 01 Bratislava

 

Milí stravníci,

v tomto školskom roku 2018/2019 bude školská jedáleň vydávať stravu pre gymnázium od 4.9.2018V prípade, že sa študenti chcú stravovať už od 4. septembra, musia mať preukazateľne uhradenú stravu a suma musí byť pripísaná na účet šk. jedálne do tohto termínu.

 

Čipový kľúč / ISIC karta

 

Obed bude vydaný len po prečítaní kódu na čipovom kľúči. Bez tohto kódu nebude možné vydať stravu.

Ak si čipový kľúč stravník zabudne doma alebo ho nebude mať pri sebe, náhradné čipové kľúče v rámci projektu nie sú k dispozícii. V prípade straty si žiak, prípadne rodič, zaobstará nový čipový kľúč u p. vedúcej ŠJ na vlastné náklady (3,00 €).

 

Odhlásenie sa z obeda

 

Zákonný zástupca dieťaťa  odhlasuje svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy a pod. 

Žiak s čipovým kľúčom si môže odhlásiť obed:

1) na termináli v školskej jedálni alebo

2) vhodením listu s označením mena a triedy do schránky pri dverách vedúcej ŠJ, prípadne

3) môže odhlásiť žiaka jeho zákonný zástupca telefonicky 02/544 32 804.

 

POZOR! Odhlášky na stravu treba uskutočniť deň vopred, prípadne ráno do 7:30hod daného dňa. 

  

Úhrada stravného 

 

1.  Úhrada stravného vopred do 25. dňa v  mesiaci.

V prípade, že žiak nebude mať preukázateľne uhradenú stravu a suma nebudete pripísaná na účet šk. jedálne do prvého dňa nasledujúceho mesiaca, strava mu nebude do vyrovnania poskytnutá.

2.  Spôsob úhrady: poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internet banking-u.

Číslo účtu:  SK57 0200 0000 0037 1653 9953

Variabilný symbol:  20172018  (školský rok)

Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka + trieda, za koho bola vykonaná úhrada (ak nie je možné uviesť identifikáciu platby, je potrebné predložiť potvrdenie o úhrade).

3.  Výška stravného od 1.9.2017 je:

  

 Stravníci  Mesačná platba  Denná sadzba V tom 
       Nákup potravín  Réžia
 MŠ sv. Uršule  25,00 €   1,42 €  1,19  0,23
 do 11 rokov  23,00 €  1,24 €  1,01  0,23 
 Gym. sv. Uršule do 15 rokov  24,00 €  1,32 €  1,09  0,23 
 Gym. sv. Uršule nad 15 rokov  25,00 €  1,42 €  1,19  0,23 


 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
21.07.2019
Meniny má : Daniel